កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

​ដោយ ៖កញ្ញាដាលីស ថ្ងៃទី 13 កក្កដា 2017 ម៉ោង 04:47:PM

​    ​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim បាន​បញ្ចេញ​នូវ​បញ្ជី​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់ខ្លួន​ប្រចាំ​ឆ្នាំនេះ ដោយ​លេខ​មួយ​បាន​ទៅ​នាង ហេ​លី ប​ល​វីន (Hailey Baldwin)​។

​    ​កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល និង​ជា​កូនចៅ​របស់​មនុស្ស​ល្បី​ក្នុង​ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ដ៏​ល្បីល្បាញ នាង​ហេ​លី អាយុ ២០ ឆ្នាំ ត្រូវបាន​បោះឆ្នោត​ជាប់​លេខ ១ លើ​បញ្ជី​ស្រី​ស្អាត​សិច​ស៊ី​បំផុត​ទាំង ១០០ របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧​។

​    ​តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០០ មក ទស្សនា​វ​ដ្តី​សម្រាប់​បុរសៗ​ជា​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ​នេះ បាន​បញ្ចេញ​នូវ​បញ្ជី​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​រៀងរាល់ឆ្នាំ​៕

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

នាង ហេ​លី ប​ល​វីន

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​អាមេរិក​កាត់​ប្រេ​ស៊ី​ល នាង ហេ​លី ប​ល​វីន ជាប់​ជា​ស្រី​សិច​ស៊ី​បំផុត​របស់​ទស្សនា​វ​ដ្តី Maxim ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧


ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Email: ads@rasmeinews.com

670px X 100px
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

670px X 100px

Apple Google

Staff_rsm

Global_taxi

Camed

Isi-steel-15

Ptc-15

Romanson

17

17

17


ដំណឹងថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ

App

សេចក្តីជូនដំណឹង

ថ្ងៃទី 18 កក្កដា 2017 ម៉ោង 03:12:PM